Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juni 2017

Bedrijfsuitbreiding Steenovenseweg ongewenst

D66 vindt het onwenselijk dat het bedrijf Van Kemenade gaat uitbreiden in het buitengebied, aan de Steenovenseweg. Dat hebben we tijdens de raadsvergadering van 8 mei heel duidelijk gemaakt. Uiteindelijk werd in deze raadsvergadering geen besluit genomen, maar is een en ander uitgesteld tot juni. Hoe dat verliep en wat dit betekent, is voor velen onduidelijk. Daarom schreven raadslid Pieter Meeuwis en burgerlid Paul Hoen hier een ingezonden stuk over in Groeiend Best. Hieronder de volledige versie:

Raad opnieuw aan zet over uitbreiding Van Kemenade in buitengebied

Tijdens de raadsvergadering van 8 mei stond onder andere op de agenda het Bestemmingsplan Steenovenseweg 6. In dit plan wordt voorgesteld om het opslag- en fouragebedrijf Van Kemenade uit te laten breiden met ruim 4600 m2 voor zijn transportactiviteiten. Een aantal politieke partijen (D66, PvdA, JO, ChristenUnie, Lokaal Best) hadden grote vraagtekens bij dit bestemmingsplan. Hierbij waren de o.a. volgende argumenten te horen:

  • Bestemmingsplan past niet in de structuurvisie buitengebied, waarin dit gebied is aangemerkt als agrarisch-recreatief landschap.
  • Het plan past niet in de gemaakte regionale afspraken over beperking van bedrijventerreinen.
  • Er zijn voldoende mogelijkheden om het transportbedrijf elders te huisvesten.
  • Geen draagvlak in de buurt vanwege grote overlast.
  • Slechte ervaringen binnen de raad met deze initiatiefnemer uit het verleden.
  • Dubbele bestemming van gedeelte Schansweg tot zowel openbare weg als bedrijventerrein is ongewenst.
  • Er is sprake van een integraal bedrijf dat gaat ondernemen vanuit twee locaties nl. Steenovenseweg 6 en St. Oedenrodeseweg 11 met verschillende bestemmingsplannen.

Er waren ook partijen (VVD, CDA, Best Open, Gemeentebelangen) die openstonden voor uitbreiding. Wel drongen zij aan op nader overleg tussen de initiatiefnemer en de omwonenden. Dit zou moeten leiden tot een betere afstemming met de buurt en aanpassingen. Op zeven essentiële punten wilde men aanvullende afspraken maken, o.a. over 24-uurs activiteiten, stalling vrachtauto’s, bestemming naastliggend agrarisch perceel en verkeersveiligheid Schansstraat.

Na jaren van overleg, omgevingsdialoog, inspraakavonden, raadsavonden, een petitie van 98 buurtbewoners en 31 bezwaarschriften zagen CDA, VVD, Best Open en Gemeentebelangen toch nog mogelijkheden om via overleg tot acceptabele aanpassingen te komen. Het CDA had hier een voorstel voor uitgewerkt. Daarin werd het college opgeroepen om met de initiatiefnemer in gesprek te gaan en tot die tijd het raadsbesluit terug te nemen.

De meerderheid van de raad was echter van mening dat er genoeg was gepraat. In hun ogen was het eindresultaat rijp voor besluitvorming. Was het op 8 mei tot stemming komen, dan was het bestemmingsplan naar ons beeld afgewezen. Immers, tien raadsleden waren tegen en negen waren voor. Twee raadsleden waren deze avond afwezig.

Het liep echter anders. Burgemeester en raadsgriffier benadrukten dat bij afwijzing van een bestemmingsplan de gemeenteraad met een goed uitgewerkte argumentatie moet komen; zwart op wit. En dat er extra tijd nodig was om zo’n NEE-besluit degelijk te onderbouwen. Een voorstel van de burgemeester om de besluitvorming om die reden op te schorten, haalde het met 10 tegen 9 stemmen; de ChristenUnie was bereid om die extra tijd te nemen.

De teleurstelling op de publieke tribune was erg groot. Weer geen besluit genomen. Zowel de initiatiefnemer als de omwonenden verkeren hierdoor nog steeds in onzekerheid. Dit komt het vertrouwen in de besluitvaardigheid van de politiek niet ten goede.

Binnenkort komt dit voorstel dus weer terug in de raad. Er ligt dan een onderbouwing om het bestemmingsplan af te wijzen, maar hoe zal de stemverhouding zijn als de raad compleet is? En hoe stellen de partijen die aangaven dat er op essentiële punten nog aanvullende afspraken nodig zijn, zich dan op? Zijn die nu voor of tegen het huidige voorstel? D66 had en heeft in ieder geval een duidelijk standpunt: nee tegen deze uitbreiding in ons mooie buitengebied. Maar of dit de uiteindelijke afloop zal zijn van deze langslepende kwestie? Wij durven daarvoor onze hand niet in het vuur te steken.

Pieter Meeuwis (raadslid) en Paul Hoen (burgerlid) namens D66