Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 april 2018

Standpunt D66 rapport informateurs

Op 18 april 2018 heeft de gemeenteraad van Best vergaderd over het rapport van informateurs Verheijen en Dijkhoff. D66 is kritisch ten aanzien van het rapport van de informateurs. Het betoog van D66, voorgedragen door Peet van de Loo leest u hier.

Voorzitter,

Samen verder voor ons Best.
Het is goed om te zien dat dit voor alle partijen het uitgangspunt is en blijft en dat we daar allemaal gezamenlijk en constructief aan willen blijven werken. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Vanavond zou Klaas-Jan van Hees graag het woord namens D66 Best hebben gevoerd, maar omdat deze bijeenkomst niet op de voor de raad gebruikelijke maandag plaats vindt en hij er vanavond echt niet bij kan zijn, zal ik het woord namens mijn partij voeren.
Naar aanleiding van de voortgangsrapportage van de informateurs het volgende:
De informateurs schrijven aan het einde van hun voortgangsrapportage “We denken dat de voorkeursvariant geen echte verrassing is voor u en we hopen dat u deze steunt”. Voorzitter, voor D66 is de voorkeursvariant van VVD, CDA, Best Open en JO voor een deel wel een verrassing. Het is voor ons niet duidelijk op basis waarvan de heer Verheijen en de heer Dijkhof tot die conclusie komen.

Conclusie 1 komt voor ons uit de lucht vallen. Een werkbaar college zou namelijk met 3 partijen gevormd kunnen worden want er is dan een meerderheid met in totaal 12 zetels; zelfs een meer dan het huidige college. Kiezen voor een 3-partijen college spreekt vertrouwen uit in die drie partijen. Drie partijen die stabiel zijn en open staan voor samenwerking met de rest van de raad.
Voorzitter, dhr. Verheijen en dhr. Dijkhof geven bij conclusie 2 aan dat zij een raadsbreed beleidsakkoord willen bereiken. Tegelijkertijd bestaan er volgens ditzelfde rapport toch “kleine” verschillen die groot genoeg zijn om tot alleen dit voorkeurscenario te kunnen komen. Dit is een paradox. Wat nou precies de verschillen zijn, met name op dossier niveau, wordt niet transparant op tafel gelegd. En als inhoudelijke verschillen nou daadwerkelijk doorslaggevend of in ieder geval zwaarwegend zijn geweest voor het voorkeurscenario, is een raadsbreed beleidsakkoord dan nog wel haalbaar?

Voorzitter ook bij Conclusie 3 ontbreekt de nodige onderbouwing voor het kiezen van een vierde partij die, nogmaals gezegd, niet nodig is voor een meerderheid in de raad. Er is daarbij keuze uit vijf partijen. Wij verwachten dan een transparante afweging voor deze keuze. Inzicht in hoe vijf partijen zich op bepaalde objectieve criteria ten opzichte van elkaar scoren. Deze informatie wordt niet naar voren gebracht in het rapport. Geef ons en onze inwoners inzicht in deze afweging. Daarbij, voorzitter, een van de criteria bij deze afweging is het kunnen leveren van een wethouder. De informateurs spreken echter slechts een verwachting naar de partijen van de voorkeursvariant uit voor het kunnen leveren van een wethouder. Vraag is nu, zijn er dan wethouderskandidaten bekend? En zo nee, hoe heeft u dit dan kunnen meewegen in uw afweging?

Verder willen we nog even ingaan op het vervolgproces.
De formateur John Verheijen wil aan de slag gaan met de wethouderskandidaten terwijl de heer Dijkhoff nog tot eind mei met een raadsbrede werkgroep aan het beleidsakkoord werkt. Wordt er dan aan twee tafels onderhandeld over het beleidsakkoord? Tafel één is met de vier collegevormende partijen (dossier a t/m k) aan het bespreken. Tafel twéé met alle partijen? Is dit open en transparant? En worden de wethouders dan vóór of ná het opleveren van het beleidsakkoord benoemd? Ná is dus pas in juni, vóór is benoemen zonder inhoudelijke afspraken tussen de wethouders leverende partijen. En wat betekent dit voor eventuele wethouderskandidaten? Kunnen zij wel uit de voeten met een beleidsakkoord dat mogelijk na hun benoeming volgt?

D66 heeft tijdens het gesprek met de informateurs aangegeven dat we willen mee blijven werken aan goed beleid voor Best. We hebben de belangrijke thema’s voor onze partij benoemd maar ook gewezen op het feit dat er tussen partijen enkele belangrijke inhoudelijke verschillen tijdens de verkiezingen zijn geuit.  Wij zeggen dan ook ben eerlijk en transparant en ga met álle partijen aan de slag aan één tafel om tot een beleidsakkoord te komen en kijk daarna pas welke wethouders daarbij nodig zijn. Meerdere partijen kunnen die wethouders leveren. En democraten als wij zijn past ons daarbij, op basis van de verkiezingsuitslag, natuurlijk bescheidenheid. Wat betreft de raadsdelegatie die de wethouderskandidaten beziet, gaan wij ervan uit dat iedere partij iemand afvaardigt voor deze delegatie. Immers, zoals ook de informateurs en andere partijen hebben aangegeven, is het voor de inwoners van Best van belang dat er een college komt dat niet alleen onderling, maar ook met de raad een goede chemie heeft.

Tot slot nog enkele punten in relatie tot de te vormen commissies e.d.

Wij hebben eerder de namen doorgegeven van de raadsleden uit onze partij voor de vertrouwens- en auditcommissie. In relatie tot de auditcommissie zouden we graag horen waarom wordt voorgesteld hiervoor nu meteen een burgerraadslid in plaats van een raadslid te benoemen en waarom niet eerst gezocht wordt naar een vierde raadslid hiervoor. En in relatie tot het traject om te komen tot een nieuwe burgemeester zijn we blij dat hiervoor ook een inwonerspeiling plaats vindt.