Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 september 2019

Betoog D66: Transformatie stationsgebied

Op maandag 9 september 2019 is de Raad gevraagd € 250.000 beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek voor de transformatie van het stationsgebied. D66 vindt het stationsgebied belangrijk, met een goed plan kan het immers het visitekaartje van Best worden. We zijn van mening dat we eerst de visie van Best op dit gebied moeten ophalen. Daarnaast is het voorstel van het college onvoldoende goed onderbouwd. De antwoorden van het college op enkele kritische vragen van onze partij gaven ons ook geen comfort. Ons hele betoog leest u hieronder.

Betoog D66 – Transformatie stationsgebied Best

D66 stelde twee weken geleden drie vragen aan de wethouder.

Kan dit eerste verkennende onderzoek niet binnen bestaand budget gebeuren?

Wat is er de afgelopen periode gebeurt? Er wordt toch al heel wat jaren over dit gebied gesproken. Er zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen en er zijn verkeerskundige onderzoeken uitgevoerd. Hoe komt het dan toch dat het voorliggende voorstel leest alsof het een totaal onbekend gebied is?

Is er gekeken naar co-financieren van dit onderzoek? We praten immers over een gebied waar we voorzien in een regionale behoefte. Een regionaal OV-knoop punt. En we spraken in het Stedelijk gebied juist af om intensiever samen te werken op de thema’s Wonen, Werken, Voorzieningen en Ruimte ‘Als ware we één gemeente’.

Erg tevreden waren we niet over de antwoorden die we twee weken geleden kregen. Op de laatste vraag over cofinanciering antwoorde de heer Dijkhof zelfs dat “de gemeente moet aangeven wat er met de stationsomgeving moet gebeuren” en “Partners zouden daarbij ondergeschikt zijn. De gemeente Best zou zich niet focussen op de omgeving of regio en Cofinanciering zou dus niet aan de orde zijn.

Een bijzonder antwoord als je nagaat wat we als Raad hebben afgesproken in ons Beleidsakkoord.

Op de andere twee vragen werd slechts zeer beperkt ingegaan. Het zwaartepunt van de avond kwam te liggen op HR-aangelegenheden, de financiering van personeel.

We zijn nu weer twee weken verder en we hebben dit onderwerp, het Stationsgebied, ter voorbereiding van deze avond uiteraard binnen de D66 fractie, maar ook daarbuiten besproken.

We hebben met aardig wat mensen over het stationsgebied gesproken en niet verwonderlijk merken we dat het stationsgebied bij veel mensen leeft en men 250k erg veel geld vindt om tot een visie te komen. We hoorde zojuist als inspreker de heer Lassing en ik denk dat zijn pleidooi qua inhoud overeenkomt met wat wij te horen kregen van veel van de inwoners die we spraken.

Het lijkt D66 zeer goed mogelijk om zonder aanvullende middelen een eerste visie te formuleren. Een visie waar alle inwoners en belanghebbenden aan kunnen meewerken. Samen met Raad, College en de deskundige ambtenaren. Er is al veel onderzoek gedaan en er zijn al veel gesprekken gevoerd in het verleden. Maak daar een goede presentatie van. Verstuur uitnodigingen en vang aan om met alle zo genoemde stakeholders in gesprek te gaan. In de openbaarheid zodat het nieuwe Stationsgebied een gebied wordt van ons allemaal.

Pas daarna moeten we kijken wie intern dan wel extern nodig zijn om die eerste visie verder uit te werken en te realiseren. We hebben eerder een valse start gemaakt met een belangrijk gebied in Best. We kennen allemaal het Centrumplan. We kennen de geschiedenis. Laten we niet dezelfde begin fouten maken. Laten we samen optrekken en niet als Raad en inwoners het Stationsgebied uit handen geven.