Steun ons en help Nederland vooruit

Huisvesting voor iedereen

Wat heeft D66 samen met anderen voor elkaar gekregen?

 • Groen licht voor appartementencomplex van 36 woningen aan de Molenstraat;
 • Geen uitbreidingsmogelijkheden voor overlastgevende bedrijven (zoals een transportbedrijf aan de Steenovenseweg), als veel omwonenden daar hinder van ondervinden.

Dit wil D66 voor elkaar krijgen:

 • Herontwikkeling van het stationsgebied, samen met private partijen zoals Tapijtcentrum: woningbouw (appartementen), centrumvoorzieningen (verplaatsing van winkels, hotel), etsenstallingen en openbaar vervoer knooppunt met parkeergebouwen: volgens D66 allemaal mogelijk;
 • Zoveel mogelijk en zo snel mogelijk realiseren van het Uitvoeringsprogramma voor de Woonvisie 2018-2022 (wat voor soort huizen gaan we waar bouwen). Focus dient te liggen op inbreiden, transformeren, en (duurzaam) renoveren; prioriteit bij nieuwbouw voor doelgroepen in de knel (éénpersoonshuishoudens, woonzorgfuncties, middenhuur (tussen 700 en 1000 EUR/maand), doorstroming in de wijk, jongeren);
 • Verantwoorde huisvesting voor arbeidsmigranten en statushouders;
 • Duidelijkheid over Bestemmingsplan Aarle: passen de 880 woningen in de regionale afweging van woonlocaties en in de Woonvisie. In verband met bouwclaims uit het verleden zal de gemeente Best zich moeten inspannen om Aarle te realiseren. (Projectontwikkelaars dragen mede-verantwoordelijkheid om qua programmering, fasering, duurzaamheid en huur/koop aan te sluiten bij de marktvraag).

En ook…

 • D66 wil de nieuwe Omgevingswet benutten om de luchtkwaliteit te verbeteren en om geluidsoverlast te beperken;
 • Met startersleningen, blijversleningen of duurzaamheidsleningen samen met marktpartijen inwoners helpen die willen investeren in hun eigen woning, maar daarvoor nanciering nodig hebben;
 • Starten met welstandsvrij bouwen: al vóór de invoering van de nieuwe Omgevingswet in Best beginnen met het afbouwen van de rol van de stadsbouwmeester en een wijk zelf laten bepalen in welke mate behoefte is aan welstandscriteria.

Oprechte participatie

Best is ook een gemeente met een grote sociale cohesie. D66 vindt het belangrijk dat we die koesteren en versterken. Initiatieven van onderop waarderen. Hoe kunnen we het samen voor elkaar krijgen? ‘Ja, mits’, in plaats van ‘nee, tenzij’. Een gemeente die participeert in burgerinitiatieven, in plaats van een burger die ‘mag’ participeren in overheidsinitiatieven. D66 staat voor oprechte participatie; d.i. beter dan opgelegde participatie.

De kracht van de lokale democratie

Democratie is belangrijk. Ieder heeft het recht om een eigen mening te hebben en om zijn of haar stem te laten horen. Democratie dient om keuzes te kunnen maken, kansen te creëren of con icten op te lossen.
Een krachtige gemeenteraad is belangrijk om het algemeen belang te bewaken. Even zo belangrijk is de toegankelijkheid en de communicatie van de Bestse gemeenteraad. D66 vindt dat er in Best meer gebruikgemaakt mag worden van de diverse communicatiemiddelen (social media). Nota bene: mee beslissen is meer dan inspraak hebben.

Dit gaat D66 voor elkaar krijgen

 • Verruiming van de buurtbudgetten;
 • Experimenten met meer vrijheid om de eigen leefomgeving in te vullen;
 • Right to Challenge invoeren: bewoners kunnen d.m.v. het Right to Challenge aangeven dat zij bepaalde (bestaande) publieke taken willen overnemen van de gemeente. (Met argumenten hoe de uitvoering bijvoorbeeld ef cienter en goedkoper of kwalitatief beter kan).
 • Experimenten met andere vormen van democratie, waarin inwoners op directere wijze betrokken worden;
 • Het gemeentehuis wordt het ‘Huis van de gemeente’ en de burgerzaal wordt beter benut voor allerlei (informatie-)bijeenkomsten;
 • Mogelijkheid tot ontmoeten van elkaar op buurtniveau via buurthuiskamers.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018