Steun ons en help Nederland vooruit

Kansen voor iedereen

Dit gaat D66 de komende vier jaar voor elkaar krijgen:

Speciaal voor jeugdigen:

 • Inkoop van jeugdzorg samen met regiogemeenten anders organiseren. Daarmee creëren we meer mogelijkheden om te sturen op kwaliteit en af te schalen (zorg zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig);
 • Deelname als gemeente aan het programma ‘jongeren op gezond gewicht’;
 • Schoolzwemmen mogelijk maken: belangrijk voor de veiligheid en voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. D66 wil samen met scholen een plan maken om schoolzwemmen te herintroduceren in Best;
 • Stimuleren van buitenspelen;
 • Breder aanbod vroeg- en voorschoolse educatie (VVE).

Voor alle inwoners:

 • Versterken van de werkwijze van OndersteuningsTeam Bestwijzer;
 • Aandacht en ondersteuning pleegouders;
 • Ondersteuning van jeugd- en sportverenigingen;
 • Stimuleren rookvrije omgeving; het is ook een lokale opgave om een gezonde omgeving te stimuleren;
 • Een inclusieve gemeente Best: openbare gebouwen/terreinen ook toegankelijk maken voor mensen met een beperking; iedereen doet mee;
 • Een leven lang ontwikkelen: aanpak laaggeletterdheid, digitale vaardigheid, roefeldagen, cursussen muziek, kunst en cultuur, etc.;
 • Een bibliotheek 3.0: de bibliotheek krijgt daarin een nog bredere functie. Denk hierbij aan ontmoeten, media, innovatie, kunst en cultuur, taal en studie voor jong en oud;
 • Experimenten met lokaal basisinkomen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; bureaucratische regels die inwoners niet verder helpen worden geschrapt. In plaats daarvan worden échte, nieuwe kansen gecreëerd;
 • Slim wonen via inzet van domotica en e-health, samen met het bedrijfsleven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018